Norway

English version, see further below 


 For informasjon om kriser, katastrofer, vanlige reaksjoner og psykososial støtte, se www.kriser.no  Informasjonen finner du både på engelsk, dansk og norsk.

 For informasjon om angst, depresjon, selvmord, sorg, traumer, voldtekt og katastrofer, se www.krisepsyk.no

For informasjon om selvhjelp og selvhjelpsgrupper, se Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp; www.selvhjelp.no  Her er også en egen seksjon for barn og unge, samt en oversikt over hvor det organiseres selvhjelpsgrupper i ditt nærmiljø

 www.Kriseteam.helsekompetanse.no  gir video og skriftlig informasjon om kriser, traumer, sorg og selvmord som kan være nyttig både for fagpersoner (kriseteam særlig) og privatpersoner.

 

www.Psykososialberedskap.no  gir informasjon om akutte reaksjoner, reaksjoner på lengre sikt, behov for oppfølging og hvordan hjelp og støtte kan organiseres. Det er også egne seksjoner for barn, militært personell, tjenestegjøring i katastrofeområder og terror.

 www.Rodekors.no/tilbudene  gir en oversikt over ulike tilbud til barn, unge og flyktninger. Blant annet førstehjelpskurs, flyktningguide, språkkafe, leksehjelp, aktiviteter til asylsøkere, anonymt samtaletilbud til barn og unge (Kors på halsen), støtte og veiledning til vitner i rettsaker m.m.

Det er også mulig å laste ned app’en «SMART» som er en verktøykasse utviklet for veteraner og personer som har tjenestegjort i katastrofeområder, og hvordan de kan styrke sine stressmestringsstrategier.

App’en «ParentGuide» kan anbefales til flyktningforeldre og personer som jobber med flyktningforeldre. Den gir informasjon om barns reaksjoner og hvordan man kan snakke med dem om vanskelige tema og gi dem god støtte og hjelp. Finnes på en rekke ulike språk, blant annet arabisk, farsi, somali, tigrinja etc.


 

 For information about crisis and disasters, common reactions and psychosocial management, see www.kriser.no .  You will find information both in Norwegian, Danish and English.

For information about anxiety, depression, bereavement, trauma, suicide, rape, crisis and disasters, see www.krisepsyk.no .

The national centre of competence for self-organized self-help provides information about common difficulties, helpful resources and information about self-help groups in your local community. There is a specific section for youth and young adults. See www.selvhjelp.no

www.Kriseteam.helsekompetanse.no  provides both written and audio-visual material regarding crisis, suicide, bereavement and trauma, common reactions, psychosocial support and self-help.

www.Psykososialberedskap.no  provides information about acute reactions and long-term reactions, psychosocial management, organization of psychosocial support, and an additional section regarding children. It also involve sections regarding military service, work in disaster areas and terror.

For information about different arrangements and support in your local community, you can check out www.rodekors.no/tilbudene  where you will find information about first aid training, refugee guides, visitor friends for lonely people, free vacations for children, homework-support, language training (Norwegian), activities for asylum seekers, support and guidance to witnesses in court cases, and other offers of support to children and youth. 

In addition, you can download an app called “SMART”, which is a “tool-box” to help veterans of war and others who have been working in disaster areas with respect to stress management. It is based on cognitive behavioural techniques and may be useful both prior to and after stressful events/missions.

The app “ParentGuide” is a guide for refugee parents regarding how to understand children’s reactions and how to provide them with support and help. It is useful both for parents and for professionals who work with refugee families. It can be downloaded in several languages, among them Arabic, Farsi, Somali, Tigrinja etc.